Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden
1 : Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van EH Webdesign.

1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van EH Webdesign.

2 : Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door EH Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met EH Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van EH Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden EH Webdesign  alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door EH Webdesign.

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor EH Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

3 : Offertes

3.1. Per opdracht zal EH Webdesign een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.

3.3. Alle offertes van EH Webdesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

4 : Website

4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag aan HMP Trading op rekeningnummer NL17 RABO 0364754281 alvorens EH Webdesign begint met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag.

4.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. EH Webdesign behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die EH Webdesign nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te tellen van EH Webdesign en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt EH Webdesign haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan EH Webdesign is eigendom van opdrachtgever. EH Webdesign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknaam en. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/ haar website en EH Webdesign kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

 

5 : Browser Compatibiliteit

5.1. Voor websites draagt EH Webdesign  de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Google Chrome, Firefox en Microsoft Internet Explorer ), maar EH Webdesign is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. EH Webdesign  garandeert op generlei wijze dat het door EH Webdesign gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

6 : Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

6.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van EH Webdesign, het kan ook zijn dat er andere afspraken zijn gemaakt voor bijvoorbeeld een maand gratis onderhoud.

6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door EH Webdesign geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven. Dit is tot 12 maanden gratis in ons Pro pakket.

7 : Levering en Levertijd

7.1. De opgegeven of overeenkom en levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van EH Webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

8 : Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan opdrachtgever. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend EH Webdesign daartoe bevoegd.

8.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvorm en voor de opdrachtgever.

8.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is EH Webdesign te allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door EH Webdesign  tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van EH Webdesign , ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch EH Webdesign  jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8.6. Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt EH Webdesign  het gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het design en de broncode waarin het design is vertaald naar HTML/ CSS (de template) worden eigendom van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8.7 Geleverde websites worden altijd voorzien van een footer waarin EH Webdesign genoemd wordt als bouwer van de website. Wanneer de opdrachtgever deze footer verwijderd wil hebben is opdrachtgever een bedrag van €50 verschuldigd aan EH Webdesign.

9 : Gebruik en licentie

9.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met EH Webdesign, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de EH Webdesign bekend te zijn gemaakt.

9.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft EH Webdesign  recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/ haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van EH Webdesign een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

9.3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het m om ent dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

9.4. EH Webdesign heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

10 : Overmacht

10.1. In geval van overmacht is EH Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3. EH Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop EH Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

11 : Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12 : Prijzen

12.1. Alle op de EH Webdesign website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

13 : Betaling

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, dienen betalingen binnen 7 dagen te geschieden.

13.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail

13.3. Bij het in gebreken blijven van de betaling, behouden wij het recht de website offline te halen.

14 : Privacy bepalingen

14.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Webdesign verstrekt deze informatie, naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

© Copyright EH Webdesign december 2022

© 2022 All rights reserved.